Month: October 2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างภาวะผู้นำตามวิถีมงฟอร์ต

0 commentsUncategorized

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างภาวะผู้นำตามวิถีมงฟอร์ต” วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม St. Joseph โดยมีวัตถุประสงค์คือ1.การสร้างภาวะผู้นำตามวิถีมงฟอร์ต2.รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเป็นแบบอย่างนำมาปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม3.การฝึกความเป็นผู้นำผู้ตาม และเป็นแบบอย่างในเชิงพฤติกรรม4.การระดมแนวคิด และออกแบบกระบวนการ โดยนำแนวคิดและกระบวนการลงสู่การปฏิบัติจริง ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ  ลักษณะผู้นำที่ดี ตามวิถีมงฟอร์ต บ้านนักบุญ House of Saint (ฉบับโครงร่าง) สรุปรายชื่อนักบุญประจำบ้าน Saint House