ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม


ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills)

มาตรฐานที่ 2. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นทักษะที่สร้างแนวคิดใหม่ๆ พัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่ช่วยให้การทำงานดีขึ้น สามารถใช้ ทักษะทางความคิด เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาให้ดีกว่าเดิมหรือแตกต่างไปจากเดิม
ตัวชี้วัด
2.1 มีความสมารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งใหม่ๆได้
2.2 มีความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ
2.3 มีทักษะในการคิด การตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องเห็นคล้อยตามข้อมูลที่นำเสนอ
2.4 มีทักษะการคิดที่สามารถโต้แย้ง ข้ออ้างต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแสวงหาคำตอบที่เหมาะสมกว่าเดิม
2.5 สามารถสร้างแนวคิดใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำเสนอเป็นทางเลือกใหม่ ที่ช่วยในการทำงานให้ดีขึ้น