ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Technology Skills)

เป็นทักษะหรือความสมารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คนจะปรับเปลี่ยนการกระทำวิธีการที่จะทำสิ่งต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นทักษะที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงาน สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยสร้างองค์ความรู้สารสนเทศ หรือแก้ปัญหาการทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด
5.1 สามารถบริหารจัดการข้อมูล เอกสาร ระบบสารสนเทศ จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ
5.2 สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเป็นระบบ
5.3 สามารถสร้างและจัดระบบข้อมูลอัตโนมัติเพื่อการเก็บหรือเรียกใช้ หรือประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
5.4 สามารถนำเทคโนโลยี มาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
5.5 สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาและพัฒนางานให้ดีขึ้น

ผลงานที่ใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ