ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การเข้าสู่ยุค AI (artificial intelligence)หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งพยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์ สำหรับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ยังคงยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามวิถีมงฟอร์ต เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ครบทุกมิติ และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคือ Soft Skills ทักษะบุคลิกภาพเกี่ยวกับมุมมองหรือทัศนคติซึ่งเป็นทักษะที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ด้วยเหตุดังกล่าวทางโรงเรียน      จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน มุ่งให้นักเรียนได้พัฒนา Soft Skills ด้านต่างๆอย่างหลากหลาย มีเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนเป็นบุคคลทั้งครบ ทั้งร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณ

วีดีโอ แนะนำศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ

Download เอกสารและฟอร์มต่างๆ

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสาร
1ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไปDownload
2ใบคำร้องขอเทียบกิจกรรม (รายบุคคล)Download
3ใบคำร้องขอเทียบกิจกรรม (รายกลุ่ม)Download