ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร


ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร(Communication and Language Skills)

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่ต้องใช้ตลอดเวลาเมื่อทำงานในองค์กรย่อมจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเป็นความสามารถในการรับสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาและถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
ตัวชี้วัด
4.1 สามารถใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกของตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่าเหมาะสม
4.2 สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่องราวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
4.3 สามารถใช้ภาษาในการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ
4.4 สามารถเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง
4.5 สามารถเลือกใช้ประโยค ถ้อยคำ ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยไม่มีผล
ต่อตนเองและสังคม