ทักษะทางด้านผู้นำ


ทักษะทางด้านผู้นำ

มาตรฐานที่ 1. ทักษะทางด้านผู้นำ (Leadership Skills) การเป็นผู้นำที่ดีต้องสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ทำให้มองเห็นเป้าหมายเดียวกันและนำกันให้ไปสู่เป้าหมายได้ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม รับความกดดันได้ดี มีสติ ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความสามารถบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ตัวชี้วัด
1.1 มีความสามารถสูง สามารถเป็นทั้งผู้สอนและพี่เลี้ยงได้
1.2 มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนเกิดความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมได้
1.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รักการเรียนรู้ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.4 มีความยุติธรรม ไม่เอนเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
1.5 มีความสามารถสร้างความไว้วางใจกับผู้ตามเกิดความเชื่อถือศรัทธาได้