ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ


ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ (Life Skills and public Mind)

เป็นทักษะหรือความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการกระทำ วิธีการจะทำสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น มองโลกในแง่บวก หรือทัศนคติในแง่บวก กับเรื่องชีวิตหรือการทำงานที่จะนำไปสู่ทิศทางในแง่บวก แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางอุปสรรค เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น มีจิตสำนึกในการรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มี ความร่วมมือในการทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ยึดมั่นในคุณธรรมนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
3.1 มีทัศนคติในแง่บวกกับเรื่องชีวิตหรือการทำงาน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
3.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3.3 เต็มใจ พร้อมใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์
3.4 มีจิตสำนึกในการรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
3.5 ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม