ภาพกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00น.  ได้เรียนเชิญ บาทหลวง สายชล  คันยุไล คณะเยซูอิต จากโบสถ์พระจิตเจ้าสวนเจ็ดริน  มาทำการเสกศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ (Montfort Character of Success Centre) โดยมีภราดาวิทยา เทพกอม  รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ ประชุมเตรียมความพร้อม ชี้แจงกิจกรรมและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ฯร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้มาถ่ายทำวิดีทัศน์ การแนะนำศูนย์ฯ โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนระดับชั้นม.4/1 มาร่วมกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการจัดทำวิดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯตามวันเวลาดังกล่าว

วันที่ 31 กรกฎาคม2563 นักเรียนระดับชั้น
ม.6 ได้มาใช้ห้องศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายภาพยนตร์   ( หนังสั้น) เป็นการฝึกทักษะบุคลิกภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information and Technology Skills)

วันที่ 4 สิงหาคม 2563
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ และคุณครูภวดีได้ไปศึกษาเรียนรู้ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนการจัดหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ และเสริมทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนต่อไป

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการ และคณะครู จากโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มาศึกษาดูงานด้านดนตรี วิชาการ และกิจการนักเรียน ณ อาคารเซนต์แมรี่

14 สิงหาคม 2563
บุคลากรศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จได้เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการค่ายอบรมเยาวชน ดีเด่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
ณ กังหัน บ้าดอยโฮมสเตย์
ต.โปงแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
#ในการนี้มีนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม1 คน
และเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรม จำนวน 3 คน)

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง Coaching Self for Future Leader โดยอาจารย์ ดร. ญาณิศา จันทร์เส็ง พร้อมทีมงาน จากมหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
บุคลากรศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ ได้นำสภานักเรียน M.C. เข้าพบ อาจารย์ดร. ญานิศา. จันทร์เส็ง
และทีมงาน ณ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่เพื่อประสานงาน ปรึกษางาน
ด้านการจัดหลักสูตร และการจัดกระบวนการกิจกรรม การวางแผนงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมทักษะบุคลิกภาพด้านภาวะผู้นำให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ในหัวข้อ สร้างคนดีวิถีผู้นำมงฟอร์ต
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่สภานักเรียน จำนวน 60 คน ( ปีการศึกษา 2562-2563)
โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ มาให้การอบรม3 ท่าน
อาจารย์ ดร. ญานิศา จันทร์เส็ง
อาจารย์ ดร. ทรงเกียรติ จรัสสันติจิต
อาจารย์ กีรติ ไพบูลย์

โครงการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นงานเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ ชั้น 3 ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่  โดยนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นเยาวชนดีเด่น คือ 

1. นายธนกฤต ไชยวรรณ์
2. นายอนพัทย์ ภู่มณี
3. นางสาวพิมพ์มาดา คล้ำวิลัย
4. นางสาว พิชญ์สินี ภูมิประภาพงศ์
5. นายภูริ อุ่นจะนำ

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563
ภารดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดการอบรมในหัวข้อ “โลกไซเบอร์รังแกฉัน : ผลกระทบและการป้องกันในเยาวชน “ จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร. พิมพ์วรัชญ์ นันทพฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ ซึ่งได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่เป็นหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง ระดับชั้นม. 3 ม.4 และ ม. 5 จำนวน 69 คน เพื่อฝึกพื้นฐานความเป็นผู้นำเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างภาวะผู้นำตามวิถีมงฟอร์ต” วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม St. Joseph โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1.การสร้างภาวะผู้นำตามวิถีมงฟอร์ต
2.รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเป็นแบบอย่างนำมาปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
3.การฝึกความเป็นผู้นำผู้ตาม และเป็นแบบอย่างในเชิงพฤติกรรม
4.การระดมแนวคิด และออกแบบกระบวนการ โดยนำแนวคิดและกระบวนการลงสู่การปฏิบัติจริง