ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม


ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

เป็นทักษะหรือวิธีการที่จะทำให้คนหลายๆคนทำหน้าที่เดียวกันทำงานร่วมกันเพื่อไปถึงเป้าหมาย ซึ่งอาจจะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนรู้ถึงข้อผิดพลาดและสามารถพัฒนาตนเองทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ขัดแย้งกัน แต่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อพัฒนางานไปให้ถึงจุดหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
6.1 มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นและเคารพผู้อื่น ยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตลอดจน
หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งอันจะนำไปสู่ปัญหา
6.2 มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเองเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่องานทั้งทีม
6.3 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รู้แนวทาง แนวโน้มในการเจรจา ประสานงาน สร้างแรงจูงใจ
การพูดการเจรจาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของทีม
6.4 มีความเป็นธรรมและตรงไปตรงมา ไม่เห็นแก่ตัว ให้คำแนะนำอย่างจริงใจ สร้างแรงศรัทธาเพื่อให้
ผู้อื่นยอมรับและเชื่อถือ ก่อให้งานสำเร็จได้ด้วยดี
6.5 มีความสามารถในการสร้างงานและทำงานแทนกันได้ ร่วมรับรู้เรียนรู้ในงานทุกอย่างของทีม และ
ทำงานแทนกันได้อย่างมีความรับผิดชอบ