การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างภาวะผู้นำตามวิถีมงฟอร์ต

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างภาวะผู้นำตามวิถีมงฟอร์ต” วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม St. Joseph โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1.การสร้างภาวะผู้นำตามวิถีมงฟอร์ต
2.รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเป็นแบบอย่างนำมาปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
3.การฝึกความเป็นผู้นำผู้ตาม และเป็นแบบอย่างในเชิงพฤติกรรม
4.การระดมแนวคิด และออกแบบกระบวนการ โดยนำแนวคิดและกระบวนการลงสู่การปฏิบัติจริง

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ 

ลักษณะผู้นำที่ดี ตามวิถีมงฟอร์ต

บ้านนักบุญ House of Saint (ฉบับโครงร่าง)

สรุปรายชื่อนักบุญประจำบ้าน Saint House

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *