นักเรียนระดับชั้น ม.6 ได้มาใช้ห้องศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายภาพยนตร์

ถ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *